Політика конфіденційності

Будь ласка, уважно прочитайте всі положення даного Договору та переконайтеся, що Ви їх зрозуміли. Виконавець залишає за собою право, у разі необхідності,  змінювати положення даного Договору в порядку, передбаченому даним Договором. Виконавець вважає, що безпека та конфіденційність Вашої інформації є найважливішою.


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Цей документ є пропозицією укласти договір на викладених нижче умовах з будь-якою особою, якою прийняті (акцептовані) умови цієї публічної оферти. Договір встановлює загальні умови надання Виконавцями послуг Пацієнтам з використанням сайту. Фактичне використання сайту є згодою особи із цим Договором та прийняттям його умов. Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України), умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх та застосовуються до всіх послуг, які надаються Виконавцями.

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.    Виконавець або Медичний заклад — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА ОКСФОРД МЕДІКАЛ», та/або  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ ВЕНТЕРА ГРУП» та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКФОРД МЕДІКАЛ ПЕЧЕРСЬК» та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОКТОР ОКСФОРД» та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНДОЦЕНТР» разом або кожне окремо, що є закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики.

1.2.    Замовник або Пацієнт – фізична особа, яка уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.

1.3.    Під медичними послугами (медичною допомогою) сторони розуміють вид професійної діяльності Виконавця, що передбачає застосування спеціальних заходів стосовно здоров’я (результатом яких є поліпшення загального стану, функціонування окремих органів або систем організму людини). Медичні послуги включають: консультації фахівців лікувальних спеціальностей з питань медикаментозного і немедикаментозного лікування, комплекс лабораторних, діагностичних обстежень, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення тощо, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

1.4.    Під якістю Медичних послуг, що надаються в Медичному закладі, Сторони розуміють:

- сукупність організаційних, медичних, санітарно-гігієнічних умов медичного супроводу Пацієнта, згідно з цим Договором та стандартами, які прийняті в галузі охорони здоров'я України для надання медичної допомоги Пацієнту;

- безумовне дотримання Медичним закладом медико-етичних норм та конфіденційності спілкування із Пацієнтом.

1.5. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про надання згоди на укладення цього Договору/дотримання його умов, якими можуть вважатися одна із наступних дій:

- звернення до Медичного закладу шляхом реєстрації через Call-центр за номерами телефонів: (044) 204-40-40, а також номерами телефонів, що вказані на сайті Виконавця;

- замовлення послуг із використанням Сайту Виконавця;

-  реєстрація Пацієнта/Замовника на Сайті Виконавця з повідомленням прізвища, імені та по-батькові,

- надання інформованої добровільної згоди Пацієнта  на проведення діагностики, лікування та на проведення операції;

- заповнення анкети пацієнта;

- фактичний початок надання послуг;

- підписання інших документів, що стосуються надання медичних послуг за формами розробленими Виконавцем;

- надання пацієнтом добровільної згоди на отримання повідомлень та листів інформуючого, акційного та навчально-рекомендачайного  змісту від Виконавця;

- оплата медичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Пацієнта/Замовника із умовами цього Договору.

1.6. Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет що розміщений за адресою: https://oxford-med.com.ua

1.7. Сторони – спільне найменування Замовника і Виконавця.  

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Цей Публічний договір про надання медичних послуг (надалі – «Договір») є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику медичних послуг та укладається на невизначений строк. Умови даного Договору є однаковими для всіх Пацієнтів/Замовників, беззастережне прийняття його умов (замовлення та/або оплата медичних послуг Замовником та/або вчинення інших Підтверджуючих дій) вважається акцептом даного Договору Замовником та засвідчує факт його укладення.

2.2. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту, що настав раніше: здійснення замовлення та/або оплата послуг за Договором, або фактичного початку надання послуг. Договір вважається укладеним у момент прийняття Замовником його умов (вчинення будь-якої Підтверджуючої дії).

2.3. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, Замовник зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Нерозірвання Договору та продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

2.4. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.5. У разі укладення між Замовником і Виконавцем цивільно-правового (індивідуального) договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови цивільно-правового договору.

2.6. Надання медичних послуг за умовами страхового полісу здійснюється за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов’язується на платній основі надавати необхідні медичні послуги (медичну допомогу) (надалі - Медичні послуги), у тому числі профілактичні, лікувально – діагностичні, реабілітаційні та інші, що відповідають вимогам, які висуваються до методів діагностики, профілактики  та лікування, що дозволені на території України. Вид, обсяг, етапність та інші характеристики послуг визначаються згідно Плану лікування, під яким розуміється, як кожен окремо, так і разом наступні документи:  листок лікарських призначень, листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, консультативний висновок, інша медична документація, в якій Виконавцем  зазначені рекомендації щодо лікування.

3.2. Сторони на основі двосторонньої домовленості погодили, що ціна (вартість), найменування  та перелік Медичних послуг, що будуть надаватися Замовникові відповідно до умов цього Договору, визначаються виходячи з переліку (найменувань) та цін (вартості), розміщених на сайті Виконавця, який є дійсним на дату надання допомоги.

3.3. Замовник добровільно приймає на себе зобов’язання оплачувати надані йому медичні послуги (медичну допомогу) у порядку і на умовах передбачених цим Договором.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов’язки Виконавця:

4.1.1. Надавати Пацієнтам необхідну кваліфіковану медичну допомогу та медичні послуги, своєчасно та належної якості, згідно з методиками, протоколами і стандартами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, відповідно до медичних спеціальностей  Медичного закладу.

4.1.2. Вимагати від Замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.1.3. Не починати чи призупинити надання Замовнику послуг, у випадку виявлення у нього під час обстеження захворювань чи станів, при яких фахівці Виконавця не можуть здійснювати медичне втручання, відповідно до законодавчих або ліцензійних обмежень, а також технічних можливостей закладу Виконавця;

4.1.4. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику медичної інформації;

4.1.5. Залучати до виконання цього Договору спеціалістів із інших медичних закладів, а також виконувати окремі медичні втручання (процедури, дослідження, аналізи, тощо) в інших медичних закладах.

4.1.6. Надавати послуги відповідно до плану лікування, інформувати Замовника про вартість, мету, терміни надання послуг, ефективність обраних методів, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування, що відображені в інформованій згоді.

4.1.7. Дотримуватися абсолютної конфіденційності щодо інформації про стан здоров’я, результати обстеження та оглядів, інтимної та сімейної сторони життя Замовника;

4.2. Виконавець вправі внести зміни до Прейскуранту цін, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом.

4.3. Права та обов’язки Замовника:

4.3.1. Вимагати від Медичного закладу належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.3.2. При виявлені недоліків в процесі отримання медичних послуг негайно інформувати про це Виконавця в порядку, визначеному цим Договором.

4.3.3. Замовник отримує від Виконавця будь – яку медичну інформацію про стан свого здоров’я.

4.3.4 Медична інформація, що становить лікарську таємницю, надається Виконавцеві безпосередньо Замовнику та/або членам його сім’ї.

4.3.5. Факт укладення Договору Замовником свідчить про ознайомлення і погодження Замовника та членів сім’ї Замовника з діючим Прейскурантом цін і вартістю відповідних програм.

4.3.6. Замовник, у разі придбання послуг для своєї дитини, забезпечує супроводження дитини в процесі надання медичних послуг і слідкування за належним і своєчасним виконанням дитиною призначеного Виконавцем лікування (обстеження).

4.3.7. Отримувати інформацію про кваліфікацію та сертифікати фахівців Виконавця;

4.3.8. Замінити лікаря на будь – якому етапі лікування чи надання медичних послуг.

4.4. Замовник зобов’язаний:

4.4.1. Своєчасно здійснювати оплату за надані Медичні послуги, відповідно до умов цього Договору.

4.4.2. Своєчасно приходити на призначені прийоми, огляди, процедури, що зазначені в плані  лікування, сумлінно виконувати приписи, рекомендації лікуючого лікаря, а також іншого медичного персоналу, який приймає участь у проведенні медичного обслуговування за цим Договором, дотримуватися правил перебування в Медичному закладі Виконавця;

4.4.3. Надати правдиві персональні дані, а також інформацію про стан здоров’я, наявні та перенесені захворювання, алергічні реакції, шкідливі звички тощо, які обов’язково заносяться до медичної документації. Від правдивості вказаної інформації про Замовника, залежить результат лікування.

4.4.4. Заповнити інформаційну згоду, форми інших документів, запропонованих до підписання Виконавцем для надання послуг.

4.4.5. З’явитися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч., комісійні за участю фахівців медичних закладів, назначені фахівцями Виконавця.

4.4.6. Негайно та своєчасно повідомляти лікуючого лікаря про виникнення ускладнень після проведення медичних втручань (процедур) чи погіршення стану здоров’я через хвороби, травми тощо.

4.4.7. Дбайливо ставитися до майна Виконавця та майна інших пацієнтів Медичного центру.

 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість медичних послуг визначається у Прейскуранті цін Виконавця, що діє на дату оплати медичних послуг та розміщений на Сайті Виконавця.

5.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.

5.3. Розрахунки за обсяг медичних послуг, передбачені даним Договором, проводяться Замовником шляхом внесення грошових коштів до каси Виконавця, або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця у формі авансу (передоплати), згідно з Прейскурантом цін, що діє на дату надання послуг.

5.4. У разі, якщо Замовником здійснено  перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця у формі авансу (передоплати) та Виконавцем було надано Замовнику медичні послуги в обсязі внесеного авансу (передоплати), при цьому Замовник виявив бажання в подальшому отримувати медичні послуги Виконавця, Замовник оплачує послуги Виконавця шляхом внесення додаткового авансу (передоплати).

5.5. У разі односторонньої відмови Замовника від прийняття медичних послуг він компенсує всі понесені Виконавцем витрати з їх підготовки чи проведення, у т. ч. вартість підготовлених до застосування лікарських засобів і матеріалів.

5.6. Умови цього розділу щодо оплати послуг не поширюється на випадки надання Замовнику медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами.

5.7. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою.

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

6.1. Медичні послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця, що погоджується Сторонами під час запису Замовника на прийом.

6.2. По факту надання медичних послуг Виконавець надає Замовнику (членам сім’ї Замовника) акт здачі – приймання робіт із зазначенням наступних відомостей:

- найменування Сторін;

- ПІБ Замовника, дата народження, діагноз;

- найменування і перелік робіт (послуг), виконаних Виконавцем;

- вартість виконаних робіт (послуг) згідно Прейскуранту цін, який діяв на момент надання послуг з врахуванням умов даного договору.

6.3. Замовник в день одержання акту здачі – приймання робіт зобов’язаний підписати його та передати Виконавцю підписаний зі свого боку примірник акту здачі – приймання робіт або письмову мотивовану відмову від їх прийняття. У разі не підписання акту виконаних робіт і ненадання письмової відмови у вищевказаний термін, акт вважається прийнятим Замовником, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

6.4. У разі надання Замовником мотивованої відмови від підписання акту виконаних робіт, Сторони вирішують питання в порядку, передбаченому діючим законодавством.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. При невиконанні умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Питання, щодо яких Сторони не дійшли згоди під час переговорів, розглядаються згідно з чинним законодавством України.

7.3. За порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої (невчасно сплаченої) суми за кожний день прострочення платежу.

7.4. Стягнення Сторонами неустойки (пені, штрафу) не звільняє винну Сторону від обов’язку належним чином виконати прострочене зобов’язання і відшкодувати іншій Стороні збитки в повній мірі (понад неустойку, пеню, штраф).

7.5. При укладені цього Договору, Сторони обговорили та розуміють, що сучасна медицина не є точною наукою, більшість медичних втручань не дає гарантованого результату та іноді узагалі можуть бути невдалими. Також Замовник та його представники розуміють, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності виявлення та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта, запропоновані Виконавцем медичні втручання та процедури можуть виявитись неефективними, можливе погіршення стану здоров’я, виникнення атипових реакцій та ускладнень.

7.6. Виконавець несе відповідальність за якість проведення медичних втручань (процедур) його персоналом.  

7.7. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:

- неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

- дострокове припинення Пацієнтом призначеного лікування (обстеження);

- неповідомлення або несвоєчасне повідомлення замовником істотних відомостей про стан здоров’я, або побудову організму;

- недотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікарів Виконавця, порушення лікувального режиму.

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання обумовлене дією обставин непереборної сили, які виникли після укладання цього Договору.

8.2. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після укладення цього Договору, внаслідок непередбачуваних Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, повені, землетруси, стихійні лиха, епідемії, карантин, надзвичайний стан, вибухи, воєнні дії, прийняття законодавчих актів, а також інші незалежні від Сторін обставини, що роблять неможливим, повністю або частково, виконання умов цього Договору.

8.3. Доказом наявності форс-мажорних обставин є документальне підтвердження Торгово – промисловою палатою України.

 

9. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вступає в силу з дня його укладення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором,.

9.2. Кожна із сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередивши іншу сторону письмово за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання договору, якщо інше не передбачено цим Договором.

9.3. Припинення дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від виконання зобов'язань, які виникли до дати його припинення.

 

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА УМОВИ ІНФОРМУВАННЯ

10.1. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.2. При проведені медичних процедур Замовник підписує документ, який підтверджує, що він дає згоду на їх застосування. Така згода ґрунтується на усвідомленому, самостійному та добровільному рішенні з урахуванням усіх ризиків і можливих ускладнень, які можуть виникнути при проведені медичних втручань (процедур).

10.3. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні пацієнти приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником даного Договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

10.4. Інформація про ступінь, порядок та спеціальні умови проведення медичних втручань (процедур), можливі ризики і ускладнення для здоров’я Замовника/Пацієнта доводиться до його відома усно, а при необхідності  - оформленням відповідного документа.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець докладає максимальну кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на його сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації, та не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні чи граматичні неточності.

11.2. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця та іншу інформацію, розміщену на Сайті Виконавця.

11.3. Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси та/або веб-сайти. Розміщені гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

11.4. Вся медична документація, що заводиться на Замовника є власністю Виконавця та зберігається у Медичному центрі.

11.5. Виконавець залишає за собою право проведення фотофіксації до та після надання медичних послуг для порівняння оцінки результатів, а також використовувати ці фотографії на власному сайті, в наукових та демонстраційних або інших цілях, на що погоджується Замовник, укладаючи цей Договір.

11.6. Замовник погоджується на те, що Виконавцем може вестися запис телефонних розмов для можливості подальшого посилання на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

Дякуємо!

Дякуємо за Ваш запит. Найближчим часом менеджер зв'яжеться з вами

Залишити повідомлення для адміністрації клініки
Ваші персональні дані не будуть опубліковані на сайті
up